Thiết bị căn chỉnh góc đặt bánh xe

Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe Corghi Exact 70

Thiết bị căn chỉnh góc đặt bánh xe

Thiết bị kiểm tra góc đặt xe 3D Manatec

Thiết bị căn chỉnh góc đặt bánh xe

Thiết bị kiểm tra góc đặt xe CCD Manatec